Intro
Tagalog • Tagalog

Isang maikling kasaysayan ng mga serbisyong pangkalusugan sa Norway

Sa mga taon sa pagitan ng mga digmaan (1918 – 1940) ang mga serbisyong pangkalusugan sa Norway ay napabuti. Nagtayo ng mga pampublikong klinika para sa kalusugan na nagsagawa ng mga pagtingin sa kalusugan at mapang-iwas na panggagamot. Karamihan sa trabaho ay isinasagawa ng mga kababaihang boluntaryo. Maraming doktor at nars ang sinanay at naging paksa ang kalinisan na itinuro sa mga paaralan.

Ipinaalam ng mga kinauukulan sa taongbayan ang tungkol sa tisis (tuberculosis) at iba pang pangkaraniwang karamdaman, at nadagdagan ang nalalaman ng taongbayan tungkol sa halaga ng kalinisan at kung paano makakaiwas sa mga impeksiyon. Isa sa maraming isinagawa ng mga kinauukulan ay ang simulan ang pagkampanya laban sa pagdudura! Kabilang sa ibang hakbangin ang mga kampanyang hiyakatin ang mga tao na kumain ng mas masusustansyang pagkain.

Sa ngayon, pinapahalagahan ng husto ang pag-unawa sa ibig sabihin ng kalusugan. Taglay natin ang napakaraming impormasyon at karunungan tungkol sa ugnayan ng ating kinakain, pamumuhay at kalusugan. Mayroon din maraming gamot at panggagamot na magagamit upang magpagaling o gawing mas madali ang pamumuhay na may karamdaman. Patuloy na pinag-aaralan ang mga bagong gamot para sa mga karamdaman na kung saan ay walang lunas noon ay madalas na nalulunasan na ngayon. Isang halimbawa ay ang kanser.

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv
Talakayin ang pag-unlad ng kalusugan sa Norway sa nakaraang 100 taon. Ikumpara ito sa iyong sariling bayan.

Inilalarawan ng World Health Organization (WHO) ang kalusugan bilang: “Ang kalusugan ay hindi lamang ang kawalan ng karamdaman o pagkakasakit, kundi ito ay ang ganap na pisikal, mental at sosyal na husay ng kapakanan.” Talakayin ang pagsasalarawan na ito. Posible bang makamit ang kalusugan kung sisimulan nating gamitin ang pagsasalarawan ng WHO?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no