Intro
Tagalog • Tagalog

Pagpili ng ospital

Kapag ikaw ay magpatingin sa doktor magbabayad ka ng user fee. Subalit, kung ikaw ay i-admit sa ospital, ang panggagamot na iyong matatanggap ay libre. Maraming tao sa Norway ang naghihintay ng mga operasyon. Ang iba’t-ibang mga ospital ay may iba’t-ibang mga panahon ng paghihintay. Bilang pasyente, ikaw ay may karapatan na mamili ng ospital kung saan nais mong magamot. Kailangan mong magbayad ng user fee para sa pagdala sa iyo sa ospital. Mapapayuhan ka ng iyong regular na doktor tungkol sa mga ospital kung saan ikaw ay maaaring gamutin. Iyong makikita ang mga panahon ng paghihintay sa website na Free Hospital Choice.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no