Intro
Tagalog • Tagalog

Mga Bakuna

©fotofil.no/Eli Berge/Kjell Harangen©fotofil.no/Eli Berge/Kjell Harangen

Lahat ng kabataan sa Norway ay inaalukan ng immunization (bakuna laban sa sakit) laban sa sumusunod na mga sakit:

  • Diphtheria
  • Tetanus (Tetano)
  • Whooping cough
  • Hib infection (haemophilus influenzae type b)
  • Poliomyelitis (Polio)
  • Measles (Tigdas)
  • Mumps (Beke)
  • Rubella/German measles
  • Tuberculosis (Tisis o tibi)

Ang programa sa pagbabakuna ay itinatakda ng Ministry of Health and Care Services (Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pangangalaga). Ang programa sa pagbabakuna ay boluntaryo, gayunpaman ipinapayo ng mga kinauukulan sa Norway na lahat ng kabataan ay mabakunahan.

Ang programa sa pagbabakuna ay walang bayad. Ang mga pagbabakuna ay kadalasang isinasagawa ng mga pampublikong klinika at sa health service (serbisyo sa kalusugan) ng mga paaralan sa lokal na kinauukulan na nagbibigay ng pagbabakuna.

Sinusunod ng programa sa pagbabakuna ang talaan na ito:

Edad ng bataPagbabakuna laban sa
3 buwanDiphtheria/tetanus/whooping cough, Hib infection, poliomyelitis
5 buwanDiphtheria/tetanus/whooping cough, Hib infection, poliomyelitis
11–12 buwanDiphtheria/tetanus/whooping cough, Hib infection, poliomyelitis
15 buwanMeasles/mumps/rubella
6–8 taonPoliomyelitis (Polio)
11–12 taonDiphtheria/tetanus
12–13 taonMeasles/mumps/rubella
Nasa mababang grado ng paaralang sekondaryaPoliomyelitis, tuberculosis

Bakit ipinapayo ng mga kinauukulan sa Norway na sundin ng lahat ng kabataan ang programa sa pagbabakuna?
Ano ang maaaring mangyari kung maraming tao ang piliin na hindi sumunod sa programa sa pagbabakuna?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no