Intro
Tagalog • Tagalog

Ang Storting

©Bård Løken/Samfoto©Bård Løken/Samfoto

Ang Storting, ang parlamento ng Norway, ay ang pinakamataas na awtoridad sa Norway. 169 na kinatawan mula sa maraming partidong pulitikal ang nakaupo sa Storting. Ang mga kinatawan ay inihalal ng taongbayan para sa apat na taon na pagkakaupo.

Ang pinakamahalagang tungkulin ng Storting ay:

  • ang pagpasa ng mga bagong batas at pagbabago sa mga lumang batas
  • ang pagpasa sa pambansang budget
  • ang pangangasiwa sa trabaho ng pamahalaan at pamunuang pampubliko
  • ang pagtalakay sa mga pulitikal na isyu at malalaking proyekto

©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

Ang mga debate ng Storting ay bukas para sa lahat. Sinuman ang nagnanais ay maaaring dumalo habang may pagdedebate. Tanging mga miyembro ng parlamento lamang ang maaaring magsalita habang nagdedebate. Ang presidente ng Storting ang namamagitan sa mga debate. Ang mga miyembro ay nakaupo sa kamara alisunod sa county na kanilang kinakatawan.

Makakapagtanong ka sa mga miyembro ng Storting sa pamamagitan ng email. Matatagpuan mo ang mga email address ng mga miyembro at higit pa tungkol sa Storting sa website nito.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no