Intro
Tagalog • Tagalog

Ang pamahalaan

Ang pamahalaan ay karaniwang binubuo ng 18-19 na ministro sa gabinete. Bawat ministro ng gabinete ang nagpapatakbo ng kani-kaniyang kagawaran. Ang pamahalaan ay pinamumunuan ng punong ministro.

Ang mga partidong pulitikal ay sabik na maging bahagi sa kung paano patatakbuhin ang Norway at karamihan sa mga partido ay nagnanais na maging bahagi ng pamahalaan. Kapag ang ilang partido ay magtulungan upang bumuo ng isang pamahalaan, ito ay tinatawag na koalisyon. Kung, ipinagsama, ang mga partido ay may pangkalahatang mayorya sa Storting, ito ay tinatawag na pamahalaang mayorya. Kung, ipinagsama, ang mga partidong kumikilos para bumuo ng pamahalaan ay may mas mababang bilang ng mga miyembro sa Storting, ito ay tinatawag na pamahalaang minorya.

Ang trabaho ng pamahalaan ay, kabilang sa iba pa, ang magmungkahi ng mga bagong batas at pagbabago sa mga batas. Ang mga batas ay ipinapasa ng Storting. Ang trabaho ng pamahalaan ay ang tiyakin na ang mga resolusyon na ipinasa ng Storting ay ipinapatupad. Ang pamahalaan din ang naghahanda ng iminumungkahing badyet ng bansa.

Ang mga partidong kinakatawan sa Storting, ngunit hindi miyembro ng pamahalaan ay nasa oposisyon. Sinusubok nilang maimpluwensiyahan ang pamahalaan upang maipatupad ang sarili nilang mga balak.

Talakayin ang pamahalaan na mayroon tayo sa Norway ngayon. Ito ba’y pamahalaang koalisyon o pamahalaang iisa ang partido? Ito ba’y pamahalaang mayorya o pamahalaang minorya? Aling mga partido ang nakaupo sa pamahalaan? Ilan sa mga ministro ang kababaihan at ilan ang kalalakihan? Aling mga kagawaran ang kanilang pinatatakbo?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no