Intro
Tagalog • Tagalog

Mga pahintulot sa paninirahan (residence permits)

©Torbjørn Tandberg/Samfoto©Torbjørn Tandberg/Samfoto

Ang lahat ng aplikasyon para sa santuwaryo ay ihinahanda sa batayang indibidwal. Ang isang naghahangad ng santuwaryo ay maaaring pagkalooban ng isa sa sumusunod na mga pahintulot sa paninirahan.

Santuwaryo (Asylum)

Ang isang naghahangad ng santuwaryo ay may karapatan dito kung siya ay may ganap na takot sa pagmamalupit ng kinauukulan o ng iba pa mula sa kanilang sariling bayan. Ang mga dahilan ng pagmamalupit ay ang pagkabilang sa minoryang lipi(ethnicity), relihiyon, nasyonalidad, pagkabilang sa isang natatanging pangkat, o paninindigan sa pulitika. Ang pagmamalupit ay nangangahulugan ng mabigat na paglabag sa karapatang pangtao o iba pang malubhang kawalan ng hustisiya. Ang takot na batay sa katotohanan ay nangangahulugan na mayroong tunay na peligro na mangyari ang mga paglabag.

Kapag ang isang tao ay pagkalooban ng santuwaryo, siya ay pagkakalooban ng status na refugee at siya ay tatanggap ng pahintulot na manirahan at magtrabaho. Ang pahintulot ay balido para sa isang taon lamang at dapat itong i-renew.

Ang taong ito ay bibigyan din ng papeles sa pagbiyahe ng refugee. Ang papeles sa pagbiyahe na ito ay hindi balido para sa pagbiyahe papunta sa sariling bansa ng refugee. Ang isang bata ay dapat na mayroong sariling papeles sa pagbiyahe.

Paninirahan para sa proteksiyon

Kung ang isang naghahanap ng santuwaryo ay hindi pagkalooban ng santuwaryo ngunit gayon pa man ay hindi ligtas para sa kaniya na magbalik sa sariling bansa, siya ay maaaring pagkalooban ng pahintulot sa paninirahan para sa mga kadahilanan ng proteksiyon. Kabilang sa mga dahilan ay ang kaguluhan sa kaniyang sariling bayan, o dahil may panganib ng pagmamalupit o iba pang hindi makataong pakikitungo sa kaniya doon.

Ang pinakamalaking grupo ng mga naghahanap ng santuwaryo na pinagkalooban ng pahintulot sa paninirahan sa Norway ay pinagkalooban sa mga kadahilanan ng proteksiyon. Ang mga pahintulot na ito ay karaniwang ipinagkakaloob bilang mga pahintulot sa paninirahan at pagtatrabaho. Ang pahintulot ay balido para sa isang taon lamang at dapat itong i-renew.

Kung ang isang indibidwal ay hindi makakuha ng pasaporte mula sa sariling bayan, siya ay maaaring mag-applyhumingi para sa isang pang-imigranteng pasaporte.

Paninirahan sa pagkamakataong batayan

Ang isang naghahangad ng santuwaryo ay maaari rin pagkalooban ng pahintulot sa paninirahan sa pagkamakataong batayan. Ang mga taong may malulubhang karamdamang pangkalusugan ay sa ilang pagkakataon, napapagkalooban ng pahintulot sa paninirahan. Sa ilang pagkakataon ang mga pahintulot na ito ay maaari rin ipagkaloob gawa ng pagsasaalang-alang sa kabataan.

Ang mga pahintulot na ito ay karaniwang ipinagkakaloob bilang mga pahintulot sa paninirahan at pagtatrabaho. Ang pahintulot ay balido para sa isang taon lamang at dapat itong i-renew.

Kung ang isang indibidwal ay hindi makakuha ng pasaporte mula sa sariling bansa, siya ay maaaring mag-apply para sa isang immigrant’s passport.

Pansamantalang pahintulot sa pagtatrabaho

Ang isang naghahangad ng santuwaryo ay maaaring pagkalooban ng pahintulot na magtrabaho habang pinoproseso ng Norwegian Directorate of Immigration (UDI) ang kaniyang aplikasyon para sa santuwaryo. Kung ang aplikasyon para sa santuwaryo ay malinaw na walang batayan, o may duda tungkol sa pagkakakilanlan ng aplikante, hindi ipagkakaloob ang isang pahintulot sa pagtatrabaho.

Iyong mababasa ang marami pa tungkol sa iba’t-ibang uri ng pahintulot sa paninirahan sa website ng Norwegian Directorate of Immigration. Makikita mo ang karagdagang impormasyon tungkol sa imigrasyon at patakaran sa santuwaryo sa website na Bip.no

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no