Intro
Tagalog • Tagalog

Muling pagsasama ng pamilya

©Ingun A. Mæhlum/Dagbladet/All Over Press©Ingun A. Mæhlum/Dagbladet/All Over Press

Ang isang miyembro ng pamilya ay maaaring mag-apply para sa muling pagsasama ng pamilya sa isa o higit pang miyembro ng pamilya na naninirahan na sa Norway. Ang muling pagsasama ng pamilya ay nangangahulugan na ang miyembro ng pamilya ay pagkakalooban ng pahintulot na manatili sa Norway.

Ang miyembro o mga miyembro ng pamilya na nagnanais na makarating sa Norway ang siyang dapat na mag-apply para sa muling pagsaama ng pamilya. Dapat na isumite ang aplikasyon sa pinakamalapit na embahada o foreign mission. Ang kawanihan sa foreign mission ay makakatulong sa pagsagot sa aplikasyon. Sa kadalasan, dapat na ipagkaloob ang aplikasyon bago makapunta ang aplikante sa Norway. Ang mga aplikante mismo ang magbabayad sa kanilang pagpunta ng Norway.

Ang miyembro o mga miyembro ng pamilya na nasa Norway ay dapat na nagtataglay ng

  • pagkamamamayang Norwegian o pagkamamamayan ng ibang bansang Nordic
  • isang pahintulot sa pamamalagi sa Norway
  • isang pahintulot sa paninirahan na maaaring mauwi sa pahintulot sa pamamalagi (settlement permit)

Kailangan din na mapatunayan ng miyembro ng pamilya na mayroon siyang kakayahan na suportahan ang tao o mga taong nag-aapply para sa muling pagsasama ng pamilya. Kailangan din na may tinutuluyan ang taong nabanggit.

Ang muling pagsasama ng pamilya ay kadalasang magagamit lamang sa malalapit na miyembro ng pamilya. Ang malalapit na miyembro ng pamilya ay:

  • mga kabataan na wala pang 18 taon gulang
  • asawa o rehistradong kinakasama
  • isang tao na nakasama ng hindi bababa sa dalawang taon

Posible rin na ang ibang miyembro ng pamilya ay makapag-apply para sa muling pagsasama ng pamilya sa isang kapamilya na nasa Norway. Kabilang dito ang kabataan na mahigit na sa 18 taon gulang, mga magulang at iba pa. Makakapagbigay ng mas maraming impormasyon tungkol dito ang Norwegian Directorate of Immigration (UDI) o ang isang Norwegian foreign mission.

Mababasa mo ang marami pa tungkol sa muling pagsasama ng pamilya sa website ng Norwegian Directorate of Immigration.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no