Intro
Tagalog • Tagalog

Programa sa pagsisimula

Noong ika-1 ng Setyembre 2004, ang Introductory Act (Kautusan sa Pagsisimula) ay idiniklara. Itinatadhana ng batas na ito sa lokal na mga kinauukulan ang pananagutan sa pagpapabuti sa pagkakataon ng imigrante sa pakikilahok sa merkado ng mga manggagawa at sa lipunan.

Ang layunin ng programa sa pagsisimula para sa mga makikilahok sa kursong ito ay:

  • ang pagkakaroon ng simpleng kakayahan sa wika ng Norway
  • ang pagkakaroon ng simpleng pang-unawa sa lipunang Norway
  • paghahanda sa pakikilahok sa merkado ng mga manggagawa sa Norway

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

Saklaw ng batas ang mga bagong salta na mga imigrante sa pagitan ng mga edad na 18 at 55 taon gulang na nangangailangang makakuha ng mga pangunahing kwalipikasyon. Upang maging karapat-dapat sa programa sa pagsisimula kailangan na ang aplikante ay mapagkalooban ng santuwaryo, dumating sa bansa bilang isang resettlement refugee, o ay pinagkalooban ng pahintulot sa paninirahan para sa proteksiyon. Ang mga taong pinagkalooban ng muling pagsasama ng pamilya sa isang refugee ay maaaring sa ilang pagkakataon na alukan ng programa sa pagsisimula. Maaaring piliin ng mga lokal na kinauukulan na ialok ang programa sa pagsisimula sa lahat ng imigrante.

  • Inaalok ang programa sa pagsisimula sa lokal na kinauukulan kung saan sila ay naninirahan.
  • Ang programa sa pagsisimula ay karaniwang tumatagal ng dalawang taon. Posibleng mag-apply para sa pinaghabang (extended) programa (hanggang tatlong taon).
  • Ito ay isang fulltime (regular) na programa. Ang mga kalahok ay tumatanggap ng limang linggong bakasyon sa isang taon.
  • Ang mga kalahok ay itinatalaga sa isang taong makaka-ugnayan (tagapayo ng programa) sa kanilang lokal na kinauukulan. Ang trabaho ng tagapayo ng programa ay magbigay ng payo at paggabay sa itatagal ng programa sa pagsisimula.
  • Maaaring maglaman ang programa sa pagsisimula ng pagsasanay sa wikang Norwegian, paglalagay sa trabaho sa maraming lugar ng trabaho at iba pang mga aktibidad.
  • Ang mga kalahok ay binabayaran sa kanilang pakikilahok sa programa. Ang salapi ay tinatawag na suporta para sa pagsisimula. Ang suporta para sa pagsisimula ay pareho sa buong bansa.

Ang suporta sa pagsisimula ay itinakda sa 2G. Ang G ay kumakatawan sa panimulang halaga ng pambansang insurance. Mula noong ika-1 ng Mayo 2005, ang 1G = NOK60,699. Ang mga tao na may edad sa pagitan ng 18 at 25 ay tumatanggap ng 75% ng 2G na suporta sa pagsisimula. Ang suporta sa pagsisimula ay maaaring kunan ng buwis.

Mababasa mo ang marami pa tungkol sa “Act relating to introductory schemes and Norwegian language training for newly arrived immigrants (Introductory Act)” sa website ng Directorate for Integration and Diversity (IMDI).

Mababasa ang buong kautusan sa website ng Lovdata.

Talakayin ang mga layunin ng programa sa pagsisimula.

Bakit 75% lamang ng suporta sa pagsisimula ang tinatanggap ng mga taong may edad sa pagitan ng 18 at 25?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no