Intro
Tagalog • Tagalog

Pagsasanay sa wikang Norwegian: mga karapatan at tungkulin

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

Ang mga imigrante sa Norway na nasa edad na ay may karapatan at tungkulin na tumapos ng hindi bababa sa 300 oras ng pagsasanay sa wikang Norwegian. 50 ng mga oras na ito ay dapat na ituon sa pagbibigay ng pag-unawa sa lipunang Norwegian sa sariling wika ng imigrante o sa iba pang wika na nauunawaan nito. Ang “Batas na may kinalaman sa mga karapatan at tungkulin ukol sa pagsasanay sa wikang Norwegian” ay ipinapatupad mula ika-1 ng Setyembre 2005. Ang planong ito ay maipapatupad lamang sa mga taong pinagkalooban ng pahintulot sa paninirahan sa Norway makaraan ang petsang ito.

Ang layunin ng sapilitang pagsasanay sa wikang Norwegian at mapahusay ang pag-asa ng imigrante na makalahok sa merkado ng mga manggagawa at sa lipunan.

Ang lahat ng nakikilahok ay dapat na magkaroon ng pangsariling plano para sa pagsasanay sa wikang Norwegian. Nagtutulong-tulong ang tagapayo sa programa, guro at nakikilahok sa paghanda ng planong ito. Maraming tao ang nangangailangan ng mahigit sa 300 oras ng pagsasanay para matuto ng sapat na Norwegian upang makakilos sa lipunan. Kaya’t posible na mag-apply para sa karagdagang oras. Ang maximum na kabuuang dami ng oras ay 3,000. Ang mga lokal na kinauukulan ang may pananagutan para sa pagsasanay na ito.

Ang sinumang imigrante na nagnanais ng pahintulot sa pamamalagi (permanent residence permit, permanenteng pahintulot sa paninirahan) o pagkamamamayang Norwegian ay kailangang patunayan na kaniyang natapos ang 300 oras na sapilitang pagsasanay sa wikang Norwegian, o patunayan sa ibang paraan na sapat na ang husay nila sa wikang Norwegian.

Ang ilang imigrante ay karapat-dapat para sa libreng pagsasanay sa wikang Norwegian. Ang iba ay kailangang magbayad para sa pagsasanay, kahit na ang tungkulin na matuto ng Norwegian ay ipinapatupad para sa lahat. Ang plano ay ipinapatupad sa mga taong nasa pagitan ng 16 at 67 taon gulang. Ang mga taong nasa pagitan ng 55 at 67 taon gulang ay karapat-dapat para sa pagsasanay sa wikang Norwegian kung nais nila, ngunit hindi sapilitan para sa kanila na tapusin ang kurso.

Dapat na gamitin ng mga imigrante ang kanilang karapatan at kanilang gampanan ang kanilang tungkulin na tapusin ang 300 oras na pagsasanay sa wikang Norwegian sa loob ng 3 taon. Lahat ng sapilitang pagsasanay ay dapat namatapos sa loob ng 5 taon ng pagdating sa Norway.

Ang mga grupong ito ay may karapatan at tungkulin na tapusin ang libreng pagsasanay sa wikang Norwegian:

 • Mga taong may refugee status
 • Mga resettlement refugee
 • Mga taong pinagkalooban ng paninirahan sa batayang pagkamakatao
 • Mga taong pinagkalooban ng pangkalahatang proteksiyon
 • Mga taong pinagkalooban ng muling pagsasama ng pamilya sa isang tao na nasa isa sa mga grupo sa itaas
 • Mga taong pinagkalooban ng muling pagsasama ng pamilya sa isang mamamayan ng Norway o sa isang mamamayan ng ibang bansang Nordic.

Ang mga grupong ito ay may tungkulin na tapusin ang libreng pagsasanay sa wikang Norwegian: sila o ang kanilang pinagtatrabahuan ang dapat na magbayad para sa pagsasanay:

 • Mga imigrante na paparito upang magtrabaho mula sa mga bansang nasa labas ng EFTA/EEA area
 • Mga taong pinagkalooban ng muling pagsasama ng pamilya sa isang tao na nasa grupo sa itaas

Ang ilang grupo ay maaaring walang tungkulin o karapatan sa libreng pagsasanay sa wikang Norwegian. Gayunpaman, maaari silang magpalista sa isang kurso sa Norwegian kung kanila itong babayaran. Kabilang sa mga grupong ito ang, halimbawa:

 • Mga taong nagtungo ng Norway upang mag-aral
 • Mga au pair (tagapag-alaga ng bata na nag-aaral) at iba pang pinagkalooban ng pansamantalang paninirahan
 • Mga mamamayan ng mga bansang Nordic
 • Mga taong pinagkalooban ng paninirahan alinsunod sa mga regulasyon ng EFTA/EEA

Mababasa mo ang marami pa sa website ng Directorate for Integration and Diversity (IMDI).

Bakit nagpasiya ang mga kinaukulan na ang mga imigrante ay tumapos ng 300 oras na pagsasanay sa wikang Norwegian upang makakuha ng pahintulot sa pamamalagi?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no