Intro
Tagalog • Tagalog

Edukasyon para sa primary at lower secondary

©Jeff Cadge/Getty Images©Jeff Cadge/Getty Images

Ang edukasyong compulsory (kinakailangan ng lahat) ay tumatagal ng 10 taon sa Norway. Ang mga bata ay nagsisimulang mag-aral sa taon na sila ay magiging 6 na taon gulang. Ang compusory na pag-aaral ay nahahati sa dalawang bahagi:

 • Primary school, taon 1 hanggang 7
 • Lower secondary school, taon 8 hanggang 10

Primary school (grade school)

Sa mga taon 1 hanggang 4, ang pagtuturo ay kinakatawan ng mga pagsasanay sa kapwa paaralang pang-nursery at sa paaralan mismo. Ang pakay ng pagtuturo at hayaan ang mga kabataan na mag-isip, at sa pamamagitan ng paglalaro natututo ang mga kabataan na magtanong at tumuklas ng mga bagay-bagay. Ang pagtuturo ay nakapangkat sa mga paksa. Sa ika-4 na taon, ang pagtuturo ay nagiging mas organisado sa iba’t ibang mga aralin.

Sa mga taong ika-5 hanggang ika-7 mas malinaw ang pagtutukoy sa mga aralin. Ang pagtuturo ay sinadya para mapa-unlad ang karunungan, kakayahan, at paraan ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang hangarin ay matulungan ang mga mag-aaral na mapa-unlad ang kanilang pagkathang-isip at kakayahan na mag-isip nang mapanuri. Kailangan nilang lumutas ng mga suliranin sa iba’t-ibang paraan.

Lower secondary school (high school)

Sa mga taong 8 hanggang 10 ang pinadidiinan ay ang kaalamang akademya at mas mabigat ang hinihingi para dito. Ang pakay ay udyukin ang mga mag-aaral na umasa sa sarili at magawang makapagtuon ng pag-iisip at magtulungan sa paggawa. Ang mga mag-aaral ay tumatanggap ng mga marka sa secondary school: 6 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa.

Mga aralin (subjects) sa edukasyong primary at lower secondary

Sa ibaba ay isang lista ng mga aralin na tinatalakay ng mga mag-aaral sa edukasyong primary at lower secondary sa Norway.

 • Christian Knowledge, Religious and Ethical Education (KRL)
 • Norwegian
 • Mathematics (matematika)
 • Social Studies (araling panlipunan)
 • Arts and crafts
 • Nature studies
 • English
 • Ika-2 at ika-3 wikang banyaga
 • Musika
 • Food and health (pagkain at kalusugan)
 • Physical education
 • Opsiyonal na mga aralin (optional subjects)
 • Class and pupil council work
 • Free activities

Pinakamalaking oras ang ginugugol para sa Norwegian, sinusundan ng mathematics.

Sa unang mga taon ng primary school, ang karamihan sa mga pag-aaral ay nagaganap sa pamamagitan ng laro. Bakit sa iyong palagay ay ganito? Ano ang iyong palagay dito?

Ang Christian Knowledge, Religious and Ethical Education (KRL) ay compulsory para sa lahat ng mag-aaral. Ano ang iyong palagay dito?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no