Intro
Tagalog • Tagalog

Pag-apruba sa mga kwalipikasyon para sa dayuhan at kwalipikasyong pang-bokasyonal

Marami sa mga imigrante na nagpunta ng Norway ay nakakuha ng mga kwalipikasyon o karanasan sa trabaho mula sa ibang bansa. Kung ikaw ay nakakamit ng mga kwalipikasyon sa isang bansa liban sa Norway, dapat mong alamin kung ang iyong mga kwalipikasyon ay kinikilala dito. Ilang bahagi lamang ng iyong mga kwalipikasyon ang kikilalanin, na nangangahulugan na kakailanganin mong kumuha ng karagdagang mga kurso.

Mahalagang simulan ang proseso ng pagkuha ng pagkilala sa iyong mga kwalipikasyon sa lalong madaling panahon sapagkat madalas na matagal ang inaabot ng proseso. May ilang mga kinauukulan ang may pananagutan sa pag-apruba sa iba'y-ibang klase ng mga kwalipikasyon, gayunman makakatulong ang NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) na ipasa ang iyong mga papeles sa wastong kinauukulan. Lahat o ilang bahagi ng iyong mga kwalipikasyon ay maaaring kilalanin, at maaari mo rin tapusin ang iyong pag-aaral sa Norway kung kinakailangan.

Mababasa mo ang marami pa tungkol sa pag-apruba ng kwalipikasyon para sa dayuhan sa website ng NOKUT.

Kung ikaw ay may karanasan mula sa dating trabaho, makakapag-apply ka para sa pagsubok na bokasyonal . Ang pagsubok na bokasyonal ay nagpapahintulot sa mga may-edad na ipakita ang kanilang mga kakayahan at dunong sa isa o higit sa isang mga larangan ng paggawa. Ang iyong nakaraan, mga kwalipikasyon, karanasan sa trabaho, kakayahan sa wika at pansariling mga hangarin ay susuriin lahat. Ang mga taong nagnanais ng pagsubok na bokasyonal ay kinakailangan na dumaan sa isang pagsubok sa nalalaman at pagsubok na praktikal sa kanilang larangan. Kasunod ng pagsubok maaari kang tumanggap ng alok ng pagsasanay sa mga bahaging may pagkukulang ka pa upang makakuha ng sertipika sa larangan. Maaari ka rin tumanggap ng mga nakasulat na katibayan sa mga larangan na kung saan ikaw ay may nalalamang taglay.

Maraming patakaran ang naisasapatupad pagdating sa kung sino ang magbabayad para sa pagtatasa sa di-pormal na kwalipikasyon at pagsubok na bokasyonal. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na kinauukulan, tanggapan ng Aetat, o national insurance office para sa karagdagang impormasyon.

Nakakapagbukas ba ng mga oportunidad ang pagsubok na bokasyonal para sa iyo?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no