Intro
Tagalog • Tagalog

Ang State Educational Loan Fund (Pautang ng estado para sa pag-aaral)

Ang State Educational Loan Fund (Pautang ng estado para sa pag-aaral) ay isang bangko na pagmamay-ari ng estado na nagpapautang at nagbibigay ng mga kaloob (grant) sa mga mag-aaral. Ang punong tanggapan ng State Educational Loan Fund ay nasa Oslo, gayunman mayroon itong mga tanggapang pang-rehiyon sa Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim at Tromsø.

Ang panukala sa likod ng State Educational Loan Fund ay ang lahat ng nagnanais, ay maaaring magkaroon ng mataas na edukasyon. Ang pagkakataon na makakuha ng mataas na edukasyon ay dapat na bukod sa kinaroroonan ng tirahan, edad, kasarian, at katayuang pinansyal o panglipunan. Ang State Educational Loan Fund ay itinatag noong 1947.

Bagamat karaniwang walang bayad ang mataas na edukasyon sa Norway, kailangan pa rin ng mga mag-aaral ng pera para mabuhay. Ang mga aklat at kagamitan sa pag-aaral ay nanagangailangan ng pera, ganoon din ang pabahay, pagkain at damit. Marami sa mga mag-aaral ay may mga trabaho habang nag-aaral. Subalit, ang karamihan ay humihiram din ng panggastos mula sa State Educational Loan Fund.

Oras na makapasa ang mag-aaral sa pagsusulit, bahagi ng pautang ay ginagawang kaloob. Hindi kailangan na bayaran ang mga kaloob.

Ang State Educational Loan Fund ay kasalukuyang may 740,000 na parokyano. Sa panahong 2003-2004, 263,000 parokyano ang nabigyan ng suportang pang-edukasyon. Nakahiram ang mga ito ng kabuuan na NOK 9.7 bilyon. Ang mga parokyanong ito rin ay tumanggap ng NOK 6.4 bilyon na kaloob sa panahong ito.

Mababasa mo ang marami pa tungkol sa mga pautang para sa mag-aaral sa website ng State Educational Loan Fund.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no