Intro
Tagalog • Tagalog

Edukasyong upper secondary para sa may-edad na

Ang mga may-edad ay may karapatang ipinag-utos ng batas para sa upper secondary na edukasyon mula Agosto 2000. Ang karapatan na ito ay naipapatupad sa mga taong ipinanganak bago mag-1978.

Ang mga may-edad na may karapatan sa edukasyong upper secondary ay may karapatan na matasa ang kanilang mga di-pormal na kwalipikasyon. Sila’y aalukin ng puwesto sa mga paaralan batay sa kanilang di-pormal na kwalipikasyon.

Ang mga kwalipikasyong di-pormal ay binubuo ng lahat ng karunungan na nakuha natin sa pagtatrabaho nang bayad o hindi, sa mga kurso, pagtuturo, mga gawaing panglibangan at pagboboluntaryo.

Kailangan na maging mapang-ayon ang pag-aaral batay sa oras, lugar, tagal at bilis ng asenso. Dapat din itong ihanda na ang mga may-edad na nais na pagsamahin ang pag-aaral sa trabaho, pamilya, at iba pa.

Ang mga di-pormal na kwalipikasyon ay maaaring magbigay-karapatan sa mga tao para sa pinaikli o pinasadyang edukasyon.

Ang edukasyon ay dapat na walang bayad, bagama't kailangan ng mga mag-aaral na sagutin ang halaga ng mga aklat at gamit sa pag-aaral.

Ang mga kinauukulan sa mga county ang may pananagutan sa pagbibigay ng edukasyong upper secondary, personal na pamamatnubay at pang-indibidwal na mga plano sa pag-aaral. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na kinauukulan para sa karagdagang impormasyon.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no