Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 5 Trabaho, buhay may-trabaho at ang merkado ng manggagawa

Malaking bahagi ng populasyong may-edad sa Norway ay nagtatrabaho. Halos 70% ng kababaihan at 80% ng kalalakihan ay nagtatrabaho. Halos kalahati ng mga nagtatrabahong kababaihan ay nagtatrabaho ng part-time (iilang oras lang), habang 13% lang ng kalalakihan ang nagtatrabaho ng part-time. 55.6% ng mga imigranteng mula sa unang henerasyon ay nasa trabahong may-sahod noong 2003.

Ang mga mag-aaral, mga may-bahay, mga pensiyonado, at mga naghahanap ng trabaho ay ang mga taong wala sa trabaho.

3.6% ng lahat ng mga may-edad ay mga naghahanap ng trabaho (April 2005). Bilang isang naghahanap ng trabaho ay nangangahulugan na ikaw ay kasalukuyang walang trabahong may-bayad, ngunit ikaw ay naghahanap ng trabaho at handang tumanggap ng trabaho agad-agad. 9% ng populasyon ng mga imigrante ay mga naghahanap ng trabaho (2005).

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 5 sa textbook. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • NAV
  • Mga unyon ng kalakal (trade union)
  • CV
  • Mga aplikasyon para sa trabaho
  • Ang Worker Protection and Working Environment Act (Batas sa Proteksiyon ng Manggagawa sa Pinagtatrabahuhan) at ang Holiday Act (Batas sa Pagbabakasyon)
  • Pagliban sa pagpasok sa trabaho
  • Pagsisimula ng iyong sariling kumpanya

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no