Intro
Tagalog • Tagalog

NAV

Ang pangunahing trabaho ng NAV ay tulungan ang naghahanap ng trabaho na makahanap ng trabaho sa pinakamabilis na panahon. Isinasagawa ng NAV ang paghahanap ng trabaho at nagbibigay pa ito ng personal na pag-follow up at pagpapatnubay. Tumutulong din ang NAV na ikuha ng mga kwalipikasyon ang mga naghahanap ng trabaho.

Taglay ng NAV ang malawak na kaalaman tungkol sa merkado ng manggagawa sa Norway. Nakikipagtulungan din ang NAV sa mga employer (nagpapatrabaho), sa mga kinauukulan at mga organisasyon upang maiwasan ang kawalan ng trabaho.

Impormasyon

Isa sa mga mahahalagang gawain ng NAV ay ang pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagiging tagapagitna rito. Ito’y nangangahulugan na nagbibigay ito ng impormasyon sa mga naghahanap ng trabaho tungkol sa nga tukoy na trabaho. Makakahanap ka ng ng anunsiyo para sa mga bakanteng trabaho sa website ng NAV.

Pagkamit ng mga kwalipikasyon

Ang mga naghahanap na nangangailangan ng tulong para makakuha ng trabaho ay maaaring alukin ng pagsasanay para sa trabaho at mga kwalipikasyon sa pamamagitan ng maraming kurso at organisadong pagsasanay.

NAV Intro

Ang NAV Intro ay isang natatanging pangkat sa NAV na may natatanging pananagutan sa pagbibigay ng tulong at gabay sa mga imigranteng naghahanap ng trabaho. Ang NAV Intro ay may mga tanggapan sa Oslo, Bergen, Kristiansand at Trondheim. Ang mga aplikante na mula sa ibang bansa ay maaari rin humingi ng tulong sa NAV Intro. Ang trabaho ng NAV Intro ay ang makipagtulungan sa NAV sa bawat lokal na kinauukulan upang makapagbigay ng serbisyo sa mga imigrante na naghahanap ng trabaho.

Makakapagbigay ng tulong ang NAV sa:

  • Paggabay sa mga panayam (guidance interview)
  • Pagsubok sa wika
  • Panimulang pagsasanay
  • Iba’t-ibang kurso na inayon sa mga imigranteng naghahanap ng trabaho.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no