Intro
Tagalog • Tagalog

Mga unyon ng kalakal (trade union)

©John Petter Reinertsen/Samfoto©John Petter Reinertsen/Samfoto

LO

Noong 1800s at sa simula ng 1900s, mahirap ang buhay para sa maraming manggagawa. Mahaba ang oras ng trabaho, mababa ang pasahod, at maraming tao ang nagtatrabaho sa mapapanganib na kondisyon. Walang saysay ang magreklamo dahil maaaring mawalan ka ng trabaho.

Unti-unti nagsimulang magbuklod ang mga mangagawa at nagbuo ng mga unyon. Inisip nila na mas masaling baguhin ang mga bagay na ikinalulungkot nila kung marami sa kanila ang magbubuklod. Ang unang mga unyon ay natatag noong 1870.

Naging napakahalaga ng mga unyon para sa lipunan ng Norway. Pinagsikapan nila na matiyak na tatanggap tayo ng mga benepisyo kung tayo ay magkasakit o mawalan ng trabaho. Nagsikap din sila na matiyak na makakapagbakasyon tayo sa trabaho at magkaroon ng mas maikling oras ng pagtatrabaho.

Ang pinakamahalagang trabaho ng mga unyon sa ngayon ay ang makipagusap sa mga nagpapatrabaho tungkol sa sahod at iba pang karapatan. Maaaring mapabilang sa mga karapatang ito ang bilang ng oras ng trabaho at mga bakasyon, karapatan sa pagsasanay habang nagtatrabaho (on the job training), atbp.

Kapag tayo ay kasapi ng isang unyon, sinasabi natin na tayo ay organisado. Nagbabayad tayo ng maliit na bahagi ng ating sahod sa unyon buwan-buwan. Tinatawag itong pagbabayad sa unyon. Sa ngayon, halos 60% ng mga manggagawa sa Norway ay organisado.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no