Intro
Tagalog • Tagalog

Mga aplikasyon para sa trabaho

Nakakatanggap ng maraming aplikasyon ang mga nagpapatrabaho para sa mga bakanteng posisyon. Sa kadalasan, ang aplikasyon mo ang pinagbabatayan kung ikaw ay tatawagan para makapanayam. Sa iyong aplikasyon, sandali mong ilalarawan ang tungkol sa iyong sarili at ang iyong nakaraan, at kung bakit ikaw ang pinakamahusay na tao para sa bakanteng posisyon. Mahalagang pag-isipan kung ano ang partikular na natatangi tungkol sa iyo. Anong kwalipikasyon at husay ang iyong maibibigay sa bakanteng posisyon? Pinahihintulutan na magmalaki nang kaunti kapag nagsusulat ng iyong aplikasyon, ngunit mahalaga rin na maging tapat.

Dapat na maganda at malinis ang aplikasyon. Mas mainam na ihanda ito gamit ang makinilya o PC. Dapat na wasto ang nilalaman ng aplikasyon. Totoo ito para sa mga address at mga numero ng telepono, gayundin sa impormasyong iyong ibibigay tungkol sa iyong sarili at sa iyong karanasan. Ang napakaraming mali sa pagbabaybay ay hindi rin nakakabuti para sa isang aplikasyon.

May tamang paraan sa pagsusulat ng aplikasyon. Magsisimula ka sa pagsulat ng iyong pangalan at address sa kaliwang-itaas na bahagi. Sa ibaba nito isusulat mo ang pangalan at address ng nagpapatrabaho kung kanino ikaw ay nag-aapply. Ang lugar at petsa ay dapat na isulat sa kanang bahagi ng pahina, sa kanan ng huling linya ng address ng nagpapatrabaho.

Dapat na taglay ng aplikasyon ang mga puntong ito:

  • Ang trabaho na iyong ninanais
  • Kung saan mo narinig ang tungkol sa bakanteng posisyon
  • Maikling paglalarawan sa iyong sarili at kung ano ang iyong ginagawa sa kasalukuyan
  • Maikling paglalarawan sa iyong nakaraan
  • Kung bakit naaakma ka para sa posisyon

Tandaan na lagdaan ang aplikasyon ng iyong buong pangalan. Karaniwan ang maglakip ng mga sumusunod sa isang aplikasyon:

  • isang CV
  • kopya ng mga sertipiko
  • kopya ng mga sanggunian (references) mula sa mga naunang trabaho

Ang CV ay isang dokumento kung saan iyong inililista nang maigi ang iyong edukasyon, karanasan sa trabaho, atbp.

Tingnan ang halimbawa ng aplikasyon para sa trabaho sa kanan.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no