Intro
Tagalog • Tagalog

Ang Worker Protection and Working Environment Act (batas sa proteksiyon ng manggagawa at pinagtatrabahuhan) at ang Holiday Act (batas sa pagbabakasyon) – sa iba’t-ibang wikaspråk

Ang pinakamahalagang probisyon sa kapwa Worker Protection (batas sa proteksiyon ng manggagawa) at Working Environment Act (batas sa pinagtatrabahuhan ng manggagawa) at ang Holiday Act (batas sa pagbabakasyon) ay naisalin sa ilang wika at inilimbag sa hiwalay na polyeto. Inililimbag ng Norwegian Labour Inspection Authority ang polyetong ito sa sumusunod na mga wika:

 • Arabic
 • Bosnian-Serbo-Croatian
 • English
 • Finnish
 • Chinese
 • Norwegian
 • Polish
 • Spanish
 • Turkish
 • Urdu
 • Vietnamese
 • Russian
 • Tamil
 • German

Mahahanap mo ang mga polyeto sa website ng Norwegian Labour Inspection Authority.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no