Intro
Tagalog • Tagalog

Pagliban sa pagpasok sa trabaho

Sariling karamdaman

Kung ikaw ay may sakit maaari kang manatili sa bahay nang buo ang bayad. Babayaran ng iyong pinagtatrabahuhan ang iyong sahod para sa unang 16 na araw. Makalipas nito ang iyong sahod ay babayaran ng national insurance office. Tinatawag namin ang 16 na araw na ito na employer’s period.

Dapat mong ipaalam sa iyong pinagtatrabahuhan sa unang araw na ikaw ay hindi nakapasok. Kung ikaw ay hindi makapasok dahil ikaw ay may sakit, dapat ito laging idokumento. Maaari mo itong idokumento sa pamamagitan ng sertipikang mula sa sarili o mula sa doktor.

May karapatan ka rin na manatili sa bahay kung ang isa sa mga anak mo ay may sakit. Mababasa mo pa ang marami tungkol dito sa Intro textbook sa ika-5 paksa Trabaho, buhay may-trabaho at ang merkado ng manggagawa.

Sertipikang mula sa sarili

Ang sertipika na mula sa sarili ay nangangahulugan na ikaw mismo ang nagdodokumento na ikaw ay may sakit. Hindi mo kailangan na magpatingin sa doktor. Ikaw mismo ang magpapasiya kung labis ang iyong pagkasakit para magtrabaho. May mga patakaran patungkol sa gaano kadalas at gaano katagal mong magagamit ang sertipikang mula sa sarili.

Ang pangunahing patakaran sa paggamit ng sertipikang mula sa sarili ay:

 • Hindi ka maaaring gumamit ng higit sa apat na sertipikang mula sa sarili sa joob ng 12 buwan.
 • Ang sertipikang mula sa sarili ay tatagal ng isa, dalawa o tatlong araw – dapat mo rin bilangin ang Sabado at Linggo.
 • Kung ikaw ay mawawala sa trabaho ng kalahating araw o higit pa, dapat kang gumamit ng sertipikang mula sa sarili.
 • Matapos na gamitin ang isang sertipikang mula sa sarili, kailangan na lumipas ang 16 na araw bago ka muling makakagamit ng sertipikang mula sa sarili.
 • Matapos na gamitin ang isang sertipikang mula sa sarili, kailangan na lumipas ang 16 na araw bago ka muling makakagamit ng sertipikang mula sa sarili.
 • Hindi ka maaaring gumamit ng sertipikang mula sa sarili sa loob ng unang walong linggo ng pagtatrabaho sa bagong lugar.
 • Dapat mong ipaalam sa iyong pinagtatrabahuhan sa unang araw na ikaw ay hindi nakapasok.
 • Kailangan mong sagutan ang isang form para sa sertipikang mula sa sarili sa unang araw ng iyong pagbalik sa trabaho.

Mga sertipikang mula sa doktor

Ang sertipikang mula sa doktor ay nangangahulugan na isang doktor ang nagdodokumento sa katotohanang ikaw ay may sakit. Ang doktor ang tumutukoy kung ikaw ay hindi dapat pumasok ng trabaho. May mga patakaran patungkol sa gaano kadalas at gaano katagal mong magagamit ang sertipikang mula sa doktor.

Mga pahintulot para magbakasyon

Kung kailangan mo na magpaliban mula sa pagtatrabaho sa kadahilanang bukod sa iyong sarili o para sa karamdaman ng bata, dapat kang maghain ng kahilingan. Wala kang awtomatikong karapatan sa pagbabakasyon. Ang iyong pinagtatrabahuhan ang magpapasiya kung ilang araw ng bakasyon ang iyong magagamit.

Maaari kang pagkalooban ng pahintulot na magbakasyon nang mayroon o walang sahod. Ang iyong pinagtatrabahuhana ng kinakailangang magbayad ng iyong sahod. Ang mga patakaran tungkol sa pagbabakasyon ay hindi tulad ng sa lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan.

Ilang kadahilanan para sa paghiling ng bakasyon:

 • Karamdaman o kamatayan ng isang malapit na kapamilya
 • Para samahan ang iyong anak sa kaniyang unang araw sa nursery school
 • Mga pistang pang-relihiyon o pambansa
 • Pagpapatingin sa doktor, dentista o physiotherapist
 • Sariling kasal
 • Naglilipat ng bahay

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no