Intro
Tagalog • Tagalog

Paksa 6 Mga anak at pamilya

Noon marami sa mga Norwegian ang may mga malalayong kamag-anak, lalo na sa mga bukirin. Ngayon maraming uri na ng mga pamilya: mga pangunahing pamilya (may ama, ina, at anak), nag-iisang magulang na may anak, mga mag-asawa na walang anak, at mga nag-iisa sa buhay. Karamihan sa mga tao ang may regular na pakikipag-ugnayan sa pinakamalalapit nilang kapamilya, ngunit karaniwan din para sa mga miyembro ng pamilya na manirahan sa iba't-ibang panig ng bansa. Ang mga malalayong kamag-anak ay karaniwang nagtitipon sa panahon ng pista at mahahalagang pagdiriwang. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng pananalapi at pabahay sa buhay ng isang pamilya, at mababasa mo ang higit pa tungkol dito sa mga pahinang ito.

©Lise Åserud/Scanpix©Lise Åserud/Scanpix

Ang website na ito ay pandagdag sa paksa 6 sa textbook. Dito, mas marami ka pang mababasa tungkol sa sumusunod na mga paksa:

  • Mga Pagsasangla ng ari-arian
  • Pagmamay-ari ng sarili mong bahay
  • Seguro (insurance) para sa mga nilalaman ng bahay
  • Mga budget (panustos na salapi)
  • Panggugol na benepisyo para sa bata
  • Mga benepisyong cash (salapi/pera)
  • Bakasyon dahil sa pagbubuntis at benepisyo para sa magulang
  • Sapilitang pagpapakasal

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no