Intro
Tagalog • Tagalog

Seguro (insurance) para sa mga nilalaman ng bahay

Ang seguro para sa nilalaman ng bahay ay hindi sapilitan, ngunit ito’y napakahusay na ideya. Dapat tayong magkaroon ng seguro sa nilalaman ng bahay maging isang owner-occupied na bahay man ang ating tinitirahan o paupahang bahay.

Protektado ng seguro sa nilalaman ng bahay ang pagkasira sa muwebles, mga radyo, mga telebisyon, mga component, mga damit, at iba pang gamit sakaling may sunog o pagkasira dahil sa tubig. Protektado rin tayo ng seguro sakaling may pagnanakaw na maganap sa ating tahanan.

Ang pagkuha ng nasabing seguro ay pananagutan natin. Ang seguro sa nilalaman ng tahanan ay maipapatupad sa kabuuan ng sambahay. Kapag bumili tayo ng seguro sa nilalaman ng tahanan, tayo mismo ang tumutukoy sa maximum na hangganan ng halagang isiseguro. Kung piliin natin ang mataas na maximum na halaga, ang hulog sa seguro ay magiging mataas din. Subalit, ang pagtakda naman ng napakababang hangganan ay maaaring maging mahal kung ikaw ay malasin.

Dapat mong alamin ang mga tadhana at kondisyon, at halaga ng iba't-ibang kumpanya ng seguro bago kumuha ng seguro sa nilalaman ng tahanan.

Karamihan ng mga kumpanya ay nagbibigay ng maraming impormasyon sa kanilang mga website. Halimbawa ay maaari mong alamin kung magkano ang seguro sa nilalaman ng tahanan.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no