Intro
Tagalog • Tagalog

Panggugol na benepisyo para sa bata

Ang mga pamilya na may kabataan na wala pang 18 taon gulang ay tumatanggap ng panggugol na benepisyo para sa bata na mula sa estado. Ang panggugol na benepisyo para sa bata ay ibinibigay sa katapusan ng bawat buwan, at hindi tayo nagbabayad ng buwis para sa perang ito. Ang lahat ay binibigyan ng parehong halaga ng benepisyo para sa bawat bata maging ano pa man ang kinikita ng pamilya.

Mahalagang maunawaan na ang panggugol na benepisyo para sa bata ay pera ng magulang at hindi ng bata. ang panggugol na benepisyo para sa bata ay inaasahang sasagot sa ilang gastusin ng pamilya gawa ng pagkakaroon nito ng bata, tulad ng mas mataas na gastusin, damit, sapatos, kagamitang pangpalakasan, at tulad pa nito.gastusin ng pamilya gawa ng pagkakaroon nito ng bata, tula

Ang pangkalahatang patakaran ukol sa pagtanggap ng panggugol na benepisyo para sa bata ay na ang bata na nauukol ay naninirahan sa Norway. Kung ang bata o mga bata ay naninirahan sa labas ng Norway nang mahigit sa anim na buwan, ang pamilya, bilang patakaran, ay mawawalan ng karapatan sa panggugol na benepisyo para sa bata. Ang panggugol na benepisyo para sa bata ay maaari rin matanggap para sa mga bata na naninirahan sa bansang EEA maliban sa Norway kung, halimbawa, isa sa mga magulang ay nagtatrabaho sa Norway.

Ang mga halagang nakalista sa ibaba ay ipinatupad mula ika-1 ng Enero at ipinapakita kung magkano ang tinatanggap ng isang pamilya para sa bawat bata buwan-buwan:

  • Ang karaniwang halaga ay NOK 970.
  • Sa kaso ng mga kabataang naninirahan sa Finnmark at sa ilang lokal na kinauukulan sa Nord-Troms ang halaga ay mas mataas. Ang karagdagang halaga na natatanggap ay NOK 320.
  • Ang mga taong may solong pananagutan sa pagpapalaki ng bata ay maaaring tumanggap ng mas pinalaking panggugol na benepisyo para sa bata. Ito’y nangangahulugan na tatanggap sila ng panggugol na benepisyo para sa isa pang bata na dagdag sa bilang na meron sila. Ang mga taong may solong pananagutan sa pagtataguyod sa isang bata ay maaari rin tumanggap ng karagdagang panggugol para sa maliit na bata sa pagitan ng mga edad na 0 at 3 taon (ang karagdagang halaga ay NOK 660 kada buwan).

Mababasa mo ang marami pa tungkol sa panggugol na benepisyo para sa bata sa website ng NAV.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no