Intro
Tagalog • Tagalog

Mga benepisyong pera

Ang mga magulang na may anak na may edad sa pagitan ng 1 at 3 taon gulang ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga benepisyong pera mula sa estado. Upang tumanggap ng benepisyong pera, kinakailangan na ang bata ay walang fulltime na nursery school na suportado ng estado. Kung ang bata ay may part-time na lugar sa isang nursery school na suportado ng estado, makakatanggap ang pamilya ng bahagi lamang na benepisyong pera. Ang tagal ng oras ng pamamalagi na pinahihintulot sa bata ng nursery school ang babatay sa halaga ng binibigay na benepisyong pera. Hindi na mahalaga kung ginagamit ng bata ang oras na pinahihintulutan dito.

Ang benepisyong pera ay binibigay buwan-buwan at hindi kailangan ng pamilya na magbayad ng buwis para dito.

Ang pangkalahatang patakaran ay ang bata na kung sino ay hinihingan ng benepisyong pera ay dapat na naninirahan sa Norway. Ang benepisyong pera ay maaari rin matanggap para sa mga bata na naninirahan sa bansang EEA maliban sa Norway kung, halimbawa, isa sa mga magulang ay nagtatrabaho sa Norway.

Ang benepisyong pera ay sa pinakamaaga, maaaring ipagkaloob kapag ang bata ay magdiwang ng kaniyang ika-1 kaarawan, o mula sa buwan na ang bata ay tumigil na pagpasok sa nursery school.

Kung ang bata na kung sino ay tumatanggap ang mga magulang ng benepisyong pera ay kumuha ng fulltime o part-time na lugar sa isang nursery school, tungkulin ng mga magulang na ipagbigay-alam ito sa tanggapan ng national insurance.

Ang mga halaga sa ibaba ay naipatupad mula noong ika-1 ng Enero 2007:

Pinagkasunduang oras na inilaan kada linggo sa nursery school:

Benepisyong pera kada buwan:

0 timer NOK 3.303
1 – 8 orasNOK 2.642
9 – 16 orasNOK 1.982
17 – 24orasNOK 1.321
25 – 32 orasNOK 661
33 oras o higit paNOK 0

Mababasa mo ang marami pa tungkol sa benepisyong pera sa website ng NAV.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no