Intro
Tagalog • Tagalog

Bakasyon dahil sa pagbubuntis at benepisyo para sa magulang

Ang mga magulang na nasa trabahong may bayad nang hindi bababa sa 6 ng 10 buwan bago magsimula ang panahon ng benepisyo, ay may karapatan na hindi pumasok nang may benepisyong para sa magulang na may kaugnayan sa pagsilang ng sanggol at ang panahong kasunod nito.

Ang benepisyong para sa magulang ay karaniwang katumbas ng buong sahod, ngunit may hangganan na 6G (G = halaga ng basic na national insurance. Mula ika-1 ng Mayo 2007, 1G = NOK 62,892).

Ang benepisyong para sa magulang ay binabayaran ng hanggang 44 linggo para sa buong sahod o hanggang 54 linggo para sa 80% ng sahod.

Quota ng ama

Kung ang kapwa magulang ay makamit ang karapatan para sa benepisyong para sa magulang, maaari nilang paghatiin ang panahon ng benepisyong para sa magulang tulad ng naaayon para sa kanila, na may ilang pagtatakda. Dapat na kumuha ng anim na linggong bakasyon ang ama sa loob ng panahon ng benepisyo. Ang anim na linggong ito ay tinatawag na quota ng ama. Kung hindi gamitin ng ama ang quota, mawawala sa mga magulang ang karapatan sa bakasyong may bayad para sa anim na linggong ito.

Ang time account scheme

Mapipili ng mga magulang na gamitin ang time account scheme sa halip na tumanggap ng benepisyong para sa magulang para sa 44 o 54 na linggo. Ito’y nangangahulugan na maipagsasama-sama ng mga magulang ang mga pinaikling oras ng paggawa sa trabaho at makapagbakasyon ng may mas mahabang panahon. Ang kabuuang halaga ng pera na matatanggap ng magulang kung pipiliin nitong gamitin ang time account scheme ay pareho lang ng kung ang piliin niya ay tumanggap ng benepisyo sa normal na paraan.

yong mababasa ang marami pa tungkol sa bakasyon dahil sa pagbubuntis at benepisyong para sa magulang sa website ng NAV.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no