Intro
Tagalog • Tagalog

Sapilitang pagpapakasal

Ang sapilitang pagpapakasal ay kung ang isang lalaki o babae ay napilit ng kanilang mga pamilya na magpakasal. Ang kabigatang ito ay maaaring pisikal o saykolohikal (psychological). Ang pagpilit sa isang tao na magpakasal ay ilegal sa Norway at kinikilala ng batas ng Norway ang pinilit na pagpapakasal bilang mabigat na pagkakasala. Ilegal din para sa isang tao na ilabas ng Norway papuntang ibang bansa at puwersahin silang magpakasal doon.

Sa nakaraang mga taon, ang sapilitang pagpapakasal sa mga kabataang imigrante ay naging paksa na lubos na tinatalakay. Kinikilala ng mga pulitiko at ng iba pa ang sapilitang pagpapakasal bilang mabigat na suliranin at sila’y naghahanap ng mga paraan upang mahinto ito.

Ano ang sinasabi ng batas ng Norway tungkol sa pagpapakasal?

“Kapwa ang mga kababaihan at kalalakihan ay may karapatan na malayang pumili ng mapapangasawa. Ang isang pagpapakasal ay maluwang na papasukin at sasang-ayunan. Mula sa seksiyon 1a ng Batas sa Pagpapakasal (Marriage Act).

“Sa kaso ng sapilitang pagpapakasal, ang sinuman na sa pamamaraan ng karahasan, kawalan ng laya, di-wastong pagpipilit o iba pang pakitungong hindi ayon sa batas, o sa pamamagitan ng pagbanta sa nasabing pagkilos, ay pumilit sa isang tao na magpakasal at parurusahan. Ang kaparusahan para sa sapilitang pagpapakasal ay 6 na taon. Ang pagtulong at pagkikipagsabuwatan at may kaparusahang halintulad dito.” Seksiyon 222, subsection two, ng Norwegian Penal Code.

May ilang mga organisasyon na tumutulong sa mga kabataang na may pakiramdam na sila'y napasailalim sa puwersahang pagpapakasal.

Halimbawa, ang Oslo Red Cross International Centre (ORKIS) ay nagpapatakbo ng helpline sa telepono para sa mga sapilitang pagpapakasal. Matatawagan mo sila kung kailangan mo ng tulong o kung kailangan mo ng makaka-usap. Ang lahat na nagtatrabaho dito ay napapailalim sa tungkulin ng pagkalihim at hindi mo kailangan na ibigay ang iyong pangalan kung hindi mo gusto. Walang bayad ang tawag. Makakatawag ka sa oras na may-gawa sa pagitan ng 09:00 at 18:00. Ang numero ng telepono ay: 815 55 201.

Paano mo ilalarawan ang sapilitan?

Bakit itinuturing ng lipunang Norwegian ang sapilitang pagpapakasal bilang isang problema?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no