Intro
Tagalog • Tagalog

Pamimingwit

©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto

Ang pamimingwit ay pangingisda na ginagawa natin para makapagsaya sa ating sarili sa ating libreng oras. Karamihan sa mga mamimingwit ay nanghuhuli ng isda para sa kanilang sarili at sa kanilang hapag-kainan, at hindi nangingisda para kumita ng pera.

Sa Norway may kalahati ng populasyon ang nangingisda ng minsan o maraming beses sa isang taon. Sa paghahambing, halos 80% ng mga kabataan ay ganoon din ang ginagawa. Ligtas na kainin ang mga isdang nahuhuli natin sa mga ilog at dagat.

Bago tayo mammingwit, kailangang maging maalam muna tayo sa mga batas at patakaran na may kinalaman sa pamimingwit. May dalawang uri ng sinisingil na maaaring bayaran muna natin bago tayo makapangisda. Ang mga sinisingil na ito ay ang National Fishing License at ang lokal na lisensya sa pangingisda. Ang mga ito ay magagamit lamang sa pangingisda sa mga ilog, mga daluyan ng tubig at mga lawa. Lahat ay maaaring mangisda sa dagat nang walang bayad. Marami ka pang mababasa tungkol sa pangingisda sa may kanan.

Pambansang Lisensya sa Pangingisda (National Fishing Licence)

Ang mga taong lagpas ng 16 taon gulang na nagnanais na mangisda sa mga ilog at daluyan dubig kung saan mayroong salmon ay kinakailangang bumili ng National Fishing License (Pambansang Lisensya sa Pangingisda) mula sa Estado. Kung nais nating mangisda ng salmon, sea trout o sea char sa may karagatan, hindi natin kailangang bumili ng National Fishing License kung gagamit tayo ng pamingwit. Hindi natin kailangang kumuha ng National Fishing License kung mangingisda tayo ng isdang-alat gamit ang isang rod o hand line. Ang mga bata o kabataang wala pang 16 taon gulang ay hindi kailangan bumili ng National Fishing License.

Maaari tayong kumuha ng mga giro (tseke) para magbayad ng National Fishing License mula sa tanggapan ng koreo (post office) o bangko. Makakabayad din tayo dito. Huwag kakalimutan ang iyong resibo!

Ang National Fishing License ay mababayaran din sa:

The Directorate for Nature Management, 7485 Trondheim

Bank account number: 7694.05.02620

Lagdaan ang iyong resibo. Balido na ito ngayon bilang National Fishing License.

Makakabili ka rin ng National Fishing License nang online.

Lokal na lisensya sa pangingisda

Ang karapatan na mangisda ng isdang tabang, crawfish, sea trout at sea char sa mga ilog at daluyan ng tubig ay pagmamay-ari ng may-ari ng lupa, sa madaling salita, ang taong nagmamay-ari ng ilog. Kailangan natin na bumili ng lokal na lisensya sa pangingisda upang makapangisda dito nang legal. Mabibili ang mga lisensya sa pangingisda mula sa mga may-ari ng lupa, mga sport shop, mga tanggapan ng impormasyong pang-turista, mga camp site, atbp.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no