Intro
Tagalog • Tagalog

Mersiha Sehic

Programme consultant (tagapayo tungkol sa programa) sa Qualification Centre for Immigrants sa Munisipyo ng Trondheim

Ano ang mahalagang matutunan ng mga bagong dating na imigrante tungkol sa lipunan ng Norway?

Sa aking palagay mahalagang malaman ng mga imigrante na nakatira tayo sa demokratikong lipunan na pinatatakbo ng pinahusay na batas. Ang Norway ay isang maganda, at ligtas na bansa na nangangalaga sa mga naninirahan dito. Ang pagbayad ng buwis ay isang bagay na nakakatulong sa lahat, lalo na ang ating sarili.

Kailangan din na malaman ng mga imigrante ang tungkol sa mga pagkakataon sa pag-aaral na mayroon sila dito at kung pano nila mapapakinabangan ang mga kakayahan na kanilang taglay. Mahalaga na magsimula ang mga imigranteng magtrabaho para masuporta nila ang kanilang sarili at pamilya.

Upang umasenso sa Norway, kailangan na magpaunlad ng isang network. Pagdating sa mga Norwegian, kailangan nilang malaman na ang palakasan at ang buhay sa kalikasan ay mahalaga para sa maraming tao, na sinisikap ng mga magulang ang mga aktibidad na panglibangan para sa kanilang mga anak, at pagdating sa tamang oras ay isang paggalang.

Bilang programme consultant, ano ang iyong inaasahan sa mga imigrante na nakikilahok sa panimulang programa?

Inaasahan ko ang mga imigrante na makilahok nang masigasig sa paghahanda ng kanilang plano sa programa at para magmungkahi ng mga aktibidad. Umaasa ako na mauunawaan nila na ang panimulang programa ay makakatulong sa kanila sa kanilang sariling tagumpay. Ang bawat kalahok sa programa sa paninimula ay bukod-tangi at taglay ang mga kakayahan na kanilang mapapa-unlad pa. Ang wikang Norwegian ang susi sa pagbukas ng maraming pagkakataon sa lipunan ng Norway. Nakikinabang ang mga imigrante sa pagiging palatanong, mapanimula, at bukas sa kanilang pakikipag-usap sa kanilang mga tagapayo sa programa.

Ano ang inaasahan ng mga imigrante mula sa panimulang programa?

Inaasahan nila na seryoso silang pakikitunguan at na makapagbibigay ang programa ng pinansiyal na kasiguraduhan. Sa aking palagay inaasahan ng marami sa mga imigrante na gagawing mas madali ng panimulang programa ang makipagugnayan sa mga Norwegian. Inaasahan nilang makatanggap ng impormasyon tungkol sa merkado ng patrabaho at sa kanilang lokal na komunidad. Marami rin na nais makilahok sa mga aktibidad sa labas ng oras ng pag-aaral.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Minsan hindi nauunawaan ng imigrante ang papel na ginagampanan ng tagapayo sa programa. Sa simula ng programa sa pagsisimula, tumatanggap ang imigrante ng maraming tulong tungkol sa mga praktikal na bagay. Makaraan nito, inaasahan na ang imigrante ay mas marami nang mgagawa nang mag-isa.

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Inaasahan ko na ang mga kalahok sa programa sa pagsisimula ay gamitin ang kanilang maraming kakayahan at pakinabangan nila ang mga pagkakataon na inaalok ng kapwa programa sa pagsisimula at ng lipunan. Higit pa rito, inaasahan ko na ang handog ng programa ay tanawin bilang kapaki-pakinabang at nakakatulong sa bawat indibidwal na umasenso.

Ang matagumpay na pagsasaisa ay pananagutan ng lahat, pati na ang imigrante. Kaya mahalaga na ang mga lumalahok sa programa sa pagsisimula ay makisali sa pagbuo ng kanilang sariling plano at gampanan nila ang kanilang papel. Dapat na magpatrabaho ang sektor ng publiko at ng mga kalakal sa mga taong may nakaraan na naiiba sa kanila nang higit pa sa kanilang nagawa na noon.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no