Intro
Tagalog • Tagalog

Sadi Emeci

Kinatawan ng Socialist Left Party (SV) at County Councillor sa Munisipalidad ng Drammen.

Ano ang mahalagang matutunan ng mga bagong dating na imigrante tungkol sa lipunan ng Norway?

Mahalaga na may nalalaman ang mga imigrante tungkol sa relasyon ng mga Norwegian sa relihiyon. Dapat nilang maunawaan na hindi lahat ng nakikita nila sa lipunan ng Norway ay tinatanggap ng pananampalatayang Kristiyano. Halimbawa, maraming imigrante ang nakakakita ng mga lasing na Norwegian tuwing Sabado at Linggo. Iniisip tuloy nila na lahat ng Norwegian ay umiinom, at ito ang Kristiyanong pamumuhay. At siyempre, hindi ganito ang katotohanan. Mahalagang malaman na ang relihiyon ay hindi gaanong halata dito tulad ng sa ibang bansa. Maraming Norwegian ang hindi rin relihiyoso.

Isa pang bagay ay maraming imigrante ang nakakakilala ng mga Norwegian na hindi kumakatawan sa mga Norwegian. Sa kasamaang-palad, madalas na ang mga kabataang imigrante ay napapasama sa mga kabataang Norwegian na may mga problema. Nagiging madali para sa kanila na paniwalaan na lahat ng Norwegian ay tulad ng mga kabataang iyon at ng kanilang mga pamilya.

Sa aking palagay ay mahalagang maging interisado ang mga imigrante na matutunan ang tungkol sa mga Norwegian at sa kanilang mga tradisyon. Dapat nilang matutunan ang tungkol sa Pasko at Undas at magpakita ng paggalang para sa mga pistang ito. Kung kikilalanin ng mga imigrante ang mga Norwegian, kailangan muna nilang maunawaan ang kanilang mga pamamaraan at matutunan ang mga di-nakasulat na batas. Ito ang magbibigay sa kanila ng tibay ng loob kapag nakakilala sila ng mga Norwegian.

Ano ang inaasahan ng lipunan ng Norway mula sa mga imigrante?

Malaki ang inaasahan ng lipunan mula sa bawat indibidwal na naninirahan dito. Kapwa ito tama para sa imigrante at sa Norwegian mismo. Inaasahan ng lipunan na kilalanin natin ang mga batas at patakaran nito, at na sundin ito. Maraming hinihingi ang isang maunlad na lipunan. Dapat tayong magtagumpay kapsa sa pag-aaral at sa trabaho, kailangan na mahusay ang ating mga pamilya, at dapat na bigyan pansin ang ating mga anak. Ang mga hindi makaagapay sa mga inaasahang ito ay madaling maligaw at mahimpil.

Palagay ko rin na may ilang hinihinging hindi makatotohanan ang lipunan mula sa mga imigrante. Ang mga Nowegian mismo ay hindi pa tapos sa pagtalakay sa digmaang 60 taon nang natapos. Ang mga imigranteng may masasakit na nakaraan ay inaasahan pa rin na kalimutan ang kanilang masasamang karanasan sa lalong madaling panahon.

Ano ang inaasahan ng mga imigrante mula sa lipunan ng Norway?

Sa aking palagay ang inaasahan noon ng mga imigrante ay mas malaki. Noong 1980, marami sa mga imigrante ang umasa na naroon ang lipunan para tulungan silang ayusin ang lahat para sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan nila ngayon pero sa aking palagay, marami sa kanila ang mas makatotohanan na. Maaring may malalaking kaibahan batay sa pinanggalingan ng imigrante.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Alam ko na karamihan sa impormasyong nakukuha ng mga imigrante ay galing sa kanilang mga kababayan. Ang impormasyong ito ay madalas na mali at nagdudulot ng di-pagkakaunawaan.

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Kung hindi makibahagi ang mga imigrante at maging mas kapansin-pansin sa lipunan, ikinatatakot ko na ang ilang pangkat ng mga imigrante ay mauuwi sa pagbuo ng bagong underclass sa Norway.

Nais ko na ang mga imigrante ay makilahok nang mas may sigla sa lipunan ng Norway. Nais ko na nakikita sila sa kanilang lokal na komunidad, halimbawa sa mga pagpupulong ng kooperatiba sa pabahay, at pakikibahagi sa mga gawaing pang-komunidad kasama ng mga Norwegian.

Isipin natin kung lahat ng kabataan ay maging masaya sa kapwa kanilang pinagmulang lahi at sa kanilang pagka-Norwegian.

Kapag may makasalubong akong Turk sa kalye ng Drammen at tanungin ko: “Taga-saan ka?” Gusto kong isasagot niya ay: “Taga-Drammen ako!”

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no