Intro
Tagalog • Tagalog

Afshan Rafiq

Dating kinatawan ng Conservative Party (H) sa Storting

Ano ang mahalagang matutunan ng mga bagong dating na imigrante tungkol sa lipunan ng Norway?

Mahalaga na sila’y makatanggap ng mabilis, simpleng pagpapakilala sa kasaysayan ng Norway, sa sistemang pulitikal, mga batas at patakaran ng Norway, at ang mga pananagutan at tungkulin na mayroon sila dahil naninirahan sila sa Norway.

Ano ang inaasahan ng lipunan ng Norway mula sa mga imigrante?

Na sila’y susunod sa mga batas at patakaran ng Norway, matutunan ang wikang Norwegian, at makibagay sa lipunang Norwegian.

Ano ang inaasahan ng mga imigrante mula sa lipunan ng Norway?

Inaasahan ng mga imigrante na mapapanatili nila ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga tradisyon. Inaasahan nila na may palitan ng respeto, pag-unawa at pagtanggap sa mga pagkakaiba. Karamihan sa kanila ay nagnanais na makakuha ng trabaho at makatayo sa sarili sa lalong madaling panahon, ngunit nakakaranas sila ng diskriminasyon.

Interisado ako sa diskriminasyon at sa kawalan ng pagsasa-isa. Alam namin na maraming tao na may pinanggalingang katutubo ay nakakaranas ng diskriminasyon sa merkado ng manggagawa. Alam namin na nahihirapan sila na makakuha ng trabaho, at ang marami sa nakakakuha ng trabaho, ay nakakakuha ng trabahong mas mababa kaysa sa kanilang mga kwalipikasyon, kakayahan, ambisyon, at pagkahandang magbigay ng kontribusyon. Marami ang nakakaranas ng hirap sa pagpaapruba sa kanilang mga kwalipikasyong dayuhan at sa pagkuha ng karanasan sa pagtatrabaho sa bansang ito. Nais ko ngayon na maglagay ng mas mahusay na sistema sa pag-aapruba, upang ang mga taong kapaki-pakinabang ay makakuha ng trabaho na tumutugma sa kanilang kakayahan at kwalipikasyon. Ang lahat ay sumasang-ayon na trabaho ang susi sa matagumpay na pagsasa-isa. Napakahalaga na ang lahat ay may pagkakataon na masuportahan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya upang maging ganap na miyemro ng lipunang Norwegian.

Ito rin ang kaso na maraming negosyo ang nangangailangan ng mga manggagawa. Kasabay nito ay maraming tao na may pinanggalingang katutubong minorya ay nahihirapan na makahanap ng trabaho. Dahil sa mga kondisyong ito, naiisip ko na isang kabalighuan (paradox) na ang mga naghahanap ng trabaho na may mga pangalang dayuhan ay hindi man lang tinatawagan upang makapanayam, kahit na may mga kwalipikasyong Norwegian at nasapatan ang mga hinihinging pamantayan.ahanap ng trabaho na may mga pangalang dayuhan ay hindi man lang tinatawagan upang makapanayam, kahit na may mga. Ito’y isang pagsasayang ng yamang-tao, na hindi kayang sayangin ng lipunang Norwegian. Ang hamon dito ay makahanap ng mga paraan na mapapadali para sa lahat ng tao na nais magbigay ng kontribusyon sa pamamagitan ng pagtrabaho, na makapasok sa merkado ng manggagawa. Walang madaling kasagutan, ngunit ang pinakamahalagang makamit ay ang ugnayan ng mga pamamaraan sa patrabaho at mga negosyo. Bilang karagdagan dito, kailangan ng malinaw na pagsikap para baguhin ang pananaw ng marami sa mga nagpapatrabahong Norwegian na, tulad ng isinasaad ng kasabihang Norwegian, na “Magkakatulad na mga bata ang naglalaro ng mas masaya”. Ang pangunahing pamantayan ay dapat na kung ang isang indibidwal ay kwalipikadong gampanana ang isang posisyon, hindi ang kaniyang pagkakatutubong dayuhan.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Hindi pa, at sa aking palagay ay dahil dito ako ipinanganak at lumaki sa Norway, nauunawaan ko ng husto ang lipunan at ganap na mahusay mag-Norwegian. Ito’y nakakabawas sa panganib na hindi maunawaan.

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Gusto ko ng lipunan na kung saan ang lahat ay garantisadong may karapatan na maging iba. Lahat ng tao, anupaman ang kanilang pagkakatutubo, ay dapat na mapunan ang kanilang kayang gawin: na makakuha ng trabaho, hindi umaasa at kayang suportahan ang sarili at kanilang pamilya. Ang pinakapunong saloobin ay dapat na tratuhin ang mga tao bilang indibidwal na may katumbas na karapatang galangin dahil sa kanilang integridad at pagkabukod-tangi, sinoman sila at anupaman ang kanilang pinagmulan.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no