Intro
Tagalog • Tagalog

Rajinder Kaur

Nagpapatingin sa doktor sa Søndre Nordstrand distrito ng Lungsod ng Oslo

Ano ang mahalagang malaman ng mga bagong dating na imigrante tungkol sa kanilang sariling kalusugan at sa pambansang serbisyo sa kalusugan sa Norway?

Dapat na malaman ng mga imigrante ang tungkol sa mga pamamaraan ng doktor. Dapat nilang malaman na sila mismo ang kailangan pumili ng kanilang magiging doktor. Kung may mga anak silang mas bata sa 6 taong gulang, kailangan nilang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na klinikang pampubliko o sa pamunuan ng distrito upang mairehistro ang bata sa isang pampublikong klinika. Maraming kabataan ang nawawala sa system gawa nang hindi alam ng mga pampublikong klinika ang lahat ng mga sanggol sa kanilang distrito o munisipyo. Mahalagang malaman ng mga magulang na kailangan nilang dumating o magkansela sa mga pagpapatingin sa isang pampublikong klinika. Kung hindi sila darating nang walang dahilan, at madalas itong nangyayari, maaaring makialam ang child welfare. Marami sa mga tao ang nagpapatingin lamang sa doktor kapag sila ay may sakit kaya maaaring hindi sila sanay na dumadating para magpatingin.

Dapat din malaman ng mga imigrante na kailangan nilang magtakda ng pagpapatingin sa doktor o sa pampublikong klinika, hindi yung basta na lang dadating. Kung hindi mabigat ang sitasyon, hindi nila maaasahang makakuha ng tipanan (appointment) sa araw din ng pagtawag. Kung may hindi dumating sa napagkasunduang pagpapatingin, kailangan nilang magbayad para sa tipanan.

Ano ang inaasahan ng national health service (pambansang serbisyo sa kalusugan) mula sa mga imigrante?

Na matutunan ng mga imigrante kung paano gumagana ang national health service, at sila’y darating sa mga tipanan sa mga doktor at pampublikong klinika tulad ng napagkasunduan.

Ano ang inaasahan ng mga imigrante mula sa national health service?

Inaasahan nila na sila at ang kanilang mga anak na mapangalagaan at seryosohin. Inaasahan nilang sila’y tratuhin nang may respeto.

Minsan naiisip ko na may ilang mga imigrante na may hinihinging hindi makatwiran mula sa national health service. Halimbawa, kung ang isa ay may anak na may kapansanan, maraming bagay na dapat alamin ng isang tao tungkol sa hangganan ng mga panggagamot na maaaring matanggap.

Maraming imigrante ang nagpapatingin sa mga doktor para sa maliliit na reklamo gaya ng sipon at mga tulad nito, matapos ay iisipin na hindi ginagampanan ng doktor ang gawain nito kapag hindi sila niresetahan ngunit sinisingil pa rin ng doktor.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Naaalala ko noong una akong dumating ng Norway. Wala akong pamilya dito, asawa ko lang. Buntis ako noon sa una naming anak at ako’y nasusuka, masama ang pakiramdam, at nagiging masakitin lagi. Dama ko na ang pagpasok sa trabaho ay imposible. Nagpunta ako sa doktor at humingi ako ng sertipika. Sinabihan ako na wala akong sakit, kundi buntis lamang. Narinig ko ang komadrona (midwife) sa pasilyo na sinabi ng malakas: “Huwag siya bigyan ng sertipika ng doktor, tamad lang iyan!” Pakiramdam ko na mag-isa lang ako. Dama kong ako’y minaliit at pinaghinalaan pang nagbabalak na lokohin sila na hayan akong manatili sa bahay. Mahalaga na ang mga tao ay galangin.

Isa pang bagay, hindi ko alam kung masasabi talagang di-pagkakaunawaan, ay ang ilang magulang ay nahihirapan na magkuwento ng mga problema sa akin. Halimbawa, kung sabihin nila na mahirap ang pananalapi sa pamilya, nahihiya sila. Nangangahulugan na mas madaling sabihin ito at sumagot ng “oo” kapag imungkahi ko na pagsimulain na ang anak nila sa nursery school. At kapag hindi talaga magsimula ang bata, iisipin ko na hindi tinutupad ng mga magulang ang kanilang sinabing gagawin nila.

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Nais kong makakita ng hiwalay sa pampublikong klinika para sa mga imigranteng nasa edad na.<. Gagana ito bilang tagpuan, kapwa bilang isang bahay na bukas (open house) at para sa mga talakayan ng mga grupo. Pagtatrabahuan namin ang pagbibigay-payo sa mga magulang, sa pagkain, sa pamumuhay, kalusugan at iba pang paksang may kaugnayan. Ang pangunahing hanagarin ay para sa pangkabuuhang kalusugan. Palagay ko kailangang matuto tayo na mabuhay nang may maliliit na pagdurusa, gayunman, maaari pa rin mabuhay ang isang tao nang may husay at ganda ng pangkabuuhang kalusugan at pagmamahal sa buhay.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no