Intro
Tagalog • Tagalog

Gülcan Özalp

Guro sa Fjell School sa Drammen

Ano ang mahalagang matutunan ng mga bagong dating na imigrante tungkol sa compulsory (sapilitan) na pag-aaral sa Norway?

Mahalaga na nalalaman nila ang mga praktikal na bagay na may kinalaman sa mga paaralan. Halimbawa, mahalagang alam nila na kailangan ng bata na magdala ng pagkain sa paaralan, na makakabili ng gatas at prutas sa paaralan, at na hindi nagsusuot ng uniporme ang mga mag-aaral na Norwegian. Dapat din nila malaman kung paanong ipalista ang mga bata bago magsimula ang paaralan.

Dapat din na alam ng mga magulang ang pamamaraan ng mga paaralan sa Norway at ang mga inaasahan ng paaralan. Maaaring naiiba ang mga paaralang Norwegian sa mga paaralang nakasanayan na nila. Kay mahalaga na kilalanin ng mga magulang ang mga pamamaraan at layunin ng mga paaralan.

Ano ang inaasahan ng mga paaralan mula sa mga magulang?

Una sa lahat ay ang pagkakaroon ng interes ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil hindi tumatanggap ng marka ang mga bata sa primary school at walang umuulit sa pag-aaral dito, iniisip ng ilang magulang na ang mga pagsisikap ng bata sa paaralan ay hindi importante. Ang pananaw na ito ay maaaring maipasa at maaaring makaapekto sa pakitungo ng bata. Kailangan na ipakita ng mga magulang sa kanilang mga anak na mahalaga ang pag-aaral!

Kailangan tiyakin ng mga magulang na ginagawa ng mga bata ang kanilang takdang aralin. Maaari siyempre makinig ang mga magulang sa kanilang anak kapag mayroon silang takdang aralin sa pagbabasa, kahit na hindi nila nauunawaan ang lahat ng sinasabi. Pananagutan din ng mga magulang na makatulog ng sapat ang bata at na nakapahinga ang bata kapag papasok sa paaralan.

Ang pakikipagtulungan sa paaralan ay mahalaga. Inaasahan ng paaralan na dadalo sa mga pagpupulong ang mga magulang kasama ng mga guro tungkol ka kanilang mga anak. Ngunit higit pa rito ang inaasahan ng mga paaralan. Inaasahan din ang mga magulang na maging bahagi ng klase at na dumalo sa mga pagpupulong na may kinalaman sa lahat ng magulang ng mga batang nasa klase. Maaari rin silang maging bahagi sa antas ng paaralan at makilahok sa kapulungan ng mga magulang (FAU. Sa ganitong paraan, makakatulong ang mga magulang na matiyak na handa ang paaralan na pagyabungin ang kanilang anak. Dapat hayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makisalamuha sa mga batang nagsasalita ng Norwegian. Dapat na pukawin ang kakayahan ng bata sa wikang Norwegian. Hindi ito nangangahulugan na ipaisang-tabi ng mga magulang ang kanilang tinubuang wika. Dapat na makipag-usap ang mga magulang sa kanilang mga anak sa sarili nilang wika kung ito ang natural para sa kanila. Dapat nilang basahan ng mga kwento, mga tula’t awit tungkol sa mga nakagawian nila sa kanilang kultura, tulad ng gagawin nila kung nasa sariling bayan nila. Mahalagang ituring ng mga bata ang kanilang mga magulang bilang may kakayahan. Sa kadalasan ito’y nagagawa sa pamamagitan ng pagiging “sarili nila” sa kanilang sariling wika. Ang mga batang nagsasalita ng sariling wika nila ay mas madaling matututo ng Norwegian.

Ano ang inaasahan ng mga magulang mula sa mga paaralan?

Inaasahan nila na ang mga kabataan ay tatanggap ng mahusay na pamantayan ng kaalaman. Maraming imigranteng magulang ang umaasa ng edukasyon na kanilang nakikilala mula sa sarili nilang natutunan. Inaasahan nila na ang mga guro ay magpapanatili ng disiplina sa silid-aralan at ang magpasa ng karunungan. Madali silang mainis sa mga paaralang Norwegian. Marami sa kanila ang inaakalang walang kinikilala ang mga paaralan at hindi gaanong seryoso. Maaaring ito’y dahil hindi nila namamalayan na ang pakay ng paaralan ay ang mapaunlad ang mga kabataan na maging mga indibidwal na hindi umaasa at may sariling opinyon, na natuto sa kanilang sariling paraan sa makabagong sistema ng impormasyon.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Hindi nauunawaan ng ilang magulang na ang pagtuturo na nagaganap sa labas ng paaralan ay kasing-halaga ng mga nagaganap sa loob ng silid-aralan. Iniisip ng ilang magulang na mas mainam na manatili na lang sa bahay ang kanilang anak kung ang klase ay maglalakad lang sa may kagubatan. Ito’y malaking di-pagkakaunawaan. Mas madaling matutunan ang tungkol sa isang puno kung ikaw ay nasa kalikasan kaysa sa pagbabasa sa isang libro.

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Nais ko na maunawaan ng mga paaralan at mga magulang ang sitwasyon at papel na ginagampanan ng bawat isa. Gusto ko rin na ang kapwa partido ay iisa ang mga pinaniniwalaan para kapwa silang humahatak sa iisang direksyon. Iyon ang pinakamainam para sa mga bata.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no