Intro
Tagalog • Tagalog

Mehmet Safak

Tagapayo sa NAV sa Drammen

Ano ang mahalagang matutunan ng mga bagong dating na imigrante tungkol sa merkado ng trabaho sa Norway?

Mahalagang matuto ng Norwegian ang mga imigrante. Kailangan din nilang matuto na magtrabaho sa Norway, na gumagawa at kumukuha ng pag-unawa sa kapwa pormal at di-pormal na mga patakaran. Lahat ng manggagawa ay dapat na magkaroon ng pananagutan para sa kanilang pinagtatrabahuhan. Napakahalaga rin na makakuha ang mga imigrante na kanilang mga planong indibidwal sa lalong madaling panahon. Dapat na makatotohanan ang mga planong ito.

Ano ang inaasahan ng NAV mula sa mga imigrante?

Inaasahan ng NAV na matuto ng Norwegian ang mga imigrante at na matapos ang kanilang edukasyong primary at secondary. Ang mga imigrante, tulad ng lahat na nasa Norway, ay dapat na sumang-ayon sa mga kurso, mga paglalagay sa puwesto o mga trabaho na inaalok sa kanila ng NAV. Mahirap na makakuha ng trabaho nang walang karanasan o tamang papeles. Inaasahan namin ang mga imigrante na magkaroon ng kusang-loob.

Ano ang inaasahan ng mga imigrante mula sa NAV?

Sa palagay ko inaasahan nila na ihanap sila ng NAV ng trabaho. Ang NAV ay maaaring maging mahalagang tulay sa pagitan ng mga nagpapatrabaho at mga manggagawa at magbigay ng impormasyon tungkol sa mga bakanteng trabaho. Ang aktuwal na pagtanggap sa trabaho ay sa pagitan na ng dalawang partido. May mga inisyatibo ang NAV at makakatulong ito sa mga naghahanap ng trabaho na makakuha ng mga kwalipikasyon. Ang mga naghahanap ng trabaho ay dapat na lumabas mismo upang makapaghanap ng mapapasukan.

Nakaranas ka na ba ng anumang di-pagkakaunawaan?

Naging karanasan ko na ang ilang imigrante ay hindi nauunawaan ang kahalagahan ng paglalagay ng wastong impormasyon tungkol sa kanilang mga kwalipikasyon at nakaraang karanasan sa trabaho. Ang ilan ay hindi isinasa-isip na ang impormasyong ito ay mahalaga kapag naghahanda ang isang tao ng planong pagkilos. Ang iba'y naghahain ng pag-akala na mas mahusay sila kaysa totoong kakayahan nila.

Ano ang mga inaasahan mo sa hinaharap?

Dapat na bigyan ang mga imigrante ng makatotohanang larawan ng palakaran dito at tulungan silang makakuha ng mga kwalipikasyon sa lalong madaling panahon upang masimulan nilang suportahan ang sarili.

Nais ko na hangga't maaari, mas maraming imigrante ang makakakuha ng trabaho, at na ang trabahong iyon ay kanilang ikinasasaya.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no